Beleid inzake bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die u ons meedeelt bij de verwerking van een aanvraag van een evaluatie (audit, inspectie, …) of van analyses, alsook de gegevens die u genereert tijdens uw bezoek aan onze website, zijn voornamelijk persoonsgegevens.

Quality Partner SA leeft de wetgeving die van toepassing is in dit domein en alle andere domeinen, stipt na. Ziehier op welke manier :

 1. Op wie is dit Privacy Policy gericht ?

Dit beleid is van toepassing op alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij een dossier dat in eigen vermogen behandeld wordt door Quality Partner SA, of in gedelegeerde opdracht in naam en voor rekening van Quality Partner SA, alsook op elke persoon die persoonsgegevens verstrekt heeft aan Quality Partner SA bij het inloggen op diens website.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

VUw persoonsgegevens worden verwerkt door de vennootschap Quality Partner, Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel in 4040 Herstal, Rue Hayeneux, 62, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0470.109.411. Quality Partner SA behandelt uw gegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of, in de hypothese van een gedelegeerde opdracht, in naam en voor rekening van Quality Partner SA, in de hoedanigheid van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

 1. Waarom verwerken wij uw gegevens ?

3.1. Beheer van uw interventieaanvraag

3.1.1. Doeleinden

Quality Partner SA heeft als opdracht het uitvoeren van evaluaties (audit, inspectie, …) en/of analyses.

De gegevens die u aan ons doorgeeft en deze die wij met betrekking tot u krijgen van derde partijen, worden uiteraard verwerkt op uw verzoek, met het oog op het nemen van de precontractuele maatregelen, en om met u hierover te communiceren.

3.1.2. Categorieën verwerkte gegevens

Daartoe verwerken wij uw naam, voornaam(-amen), geslacht, taal, adres, telefoonnummer, (vast/mobiel) en faxnummer, e-mailadres, alsook de gegevens met betrekking tot het bedrijf (boekhoudgegevens, organigram van de vennootschap en van de groep waartoe ze behoort).

EWij behandelen voor dit doel in geen geval bijzondere gegevens in de zin van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

In de hypothese dat u alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel vermeld in bovenstaande paragraaf, niet zelf verstrekt hebt, verzamelen en gebruiken we de informatie beschikbaar op de websites die officieel vrij toegankelijk zijn voor het publiek, zoals de website van het Belgisch Staatsblad, van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Belfirst en andere, met het oog op het invullen en uitvoeren van de contractuele documenten die nodig zijn voor het algemene beheer van uw dossiers binnen ons bedrijf.

Al deze gegevens zijn onmisbaar voor de verwerking van uw aanvraag. Zonder deze informatie kunnen wij onze opdracht niet naar behoren uitvoeren.

3.1.3. Duur

Als uw interventieaanvraag gunstig onthaald wordt, zullen uw persoonsgegevens gedurende 10 jaar na het einde van onze contractuele relaties bewaard worden.

In het tegenovergestelde geval zullen ze 1 jaar na de kennisgeving van de weigering van uw interventieaanvraag door Quality Partner SA verwijderd worden.

3.1.4. Ontvangers van de gegevens

Ze worden overgemaakt – in het geval van contractueel akkoord uwerzijds – aan onze verschillende dochtermaatschappijen (Inscert Partner, Genalyse Partner) maar ook aan financiële consulenten, juridische verstrekkers, revisors, bevoegde overheden (Gewesten en FAVV, schemabeheerders). Ze zouden doorgegeven kunnen worden aan onze externe juridische adviseur of aan een deurwaarder in het geval van gerechtelijke terugvordering.

3.2. Beheer van onze contractuele relatie

Doeleinden
Uw financiële gegevens worden ook gebruikt met het oog op het uitvoeren van onze contractuele relatie, de invordering van onze vorderingen, en de kennisgeving van een wijziging van het contract of van de Privacy Policy (met name met nieuwe doeleinden).

Gegevenscategorieën
Contactgegevens, contracten, financiële gegevens. Deze gegevens zijn onmisbaar voor de verwerking van uw dossier. Zonder deze informatie kunnen wij onze contractuele relatie niet naar behoren uitvoeren.

Ontvangers van de gegevens
De gegevens worden overgemaakt aan de fiscale en sociale administraties, aan ons sociaal secretariaat en aan onze boekhouder, aan de bevoegde overheden (Gewesten en FAVV, schemabeheerders). Ze zouden doorgegeven kunnen worden aan onze adviseur of aan een deurwaarder in het geval van gerechtelijke terugvordering.

Duur
Wij zijn verplicht de facturatiegegevens te bewaren tot het verstrijken van onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en het aflopen van onze tienjarige contractuele aansprakelijkheidstermijn.

3.3. Promotie van onze diensten – u informeren

Doeleinde
Wij sturen u elektronische informatiebrieven.

Verwerkte gegevenscategorieën
Uw naam en uw e-mailadres zullen dan verwerkt worden.

Bewaartijd
Wij bewaren uw contactgegevens met dat doel tot u uw toestemming intrekt.

3.4. Computeronderhoud

Doeleinde
Het is ook mogelijk dat er toegang is tot de persoonsgegevens tijdens het onderhoud van de computerinfrastructuur, van ons beheerprogramma, de realisatie en het onderhoud van onze website.

Ontvangers
In dit geval is het mogelijk dat onze onderaannemers belast met de computerinfrastructuur, ons beheerprogramma, de realisatie van het onderhoud van onze website toegang hebben tot uw gegevens in de mate dat dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun respectieve opdrachten.
Ze zullen de gegevens waartoe ze toegang hebben, echter niet bewaren.

3.5. Sollicitatie

Doeleinde
Als u ons uw sollicitatie toestuurt, zullen uw gegevens op uw verzoek verwerkt worden, met het oog op het evalueren van de mogelijkheid van een contractuele relatie.

Gegevenscategorieën
Naam, voornaam(-amen), geslacht, taal, geboorteplaats, domicilie of woonplaats, telefoonnummer, (vast/mobiel) en faxnummer, e-mailadres, burgerlijke stand, functie, alsook de inhoud van het curriculum vitae en van de motivatiebrief kunnen in voorkomend geval verwerkt worden door Quality Partner SA. Al deze gegevens zijn dus onmisbaar voor de verwerking van uw kandidatuur. Zonder deze informatie kunnen wij uw sollicitatie niet verwerken.

Duur
Ze zullen verwijderd worden binnen de 2 jaar na het einde van de wervingsprocedure.

3.6. Raadpleging van onze website

In principe, is de informatie die beschikbaar is op of via de site toegankelijk zonder dat persoonsgegevens verstrekt moeten worden.

3.6.1. Aanvullende diensten en contactformulier

Met het oog op het verkrijgen van aanvullende diensten (informatieaanvraag, inschrijving voor een evenement), is het mogelijk dat aan de gebruiker van de site bepaalde persoonsgegevens gevraagd worden.

Doeleinden
De verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om te voldoen aan uw aanvraag van aanvullende diensten of uw contactaanvraag.

Gegevenscategorieën
Naam, voornaam, e-mailadres, onderneming, telefoon, adres, inhoud van uw bericht: al deze gegevens zijn dus onmisbaar voor de verwerking van uw aanvraag.

Duur
Als uw contactaanvraag een contractuele relatie tot gevolg heeft, worden uw persoonlijke gegevens bewaard gedurende 10 jaar na het einde van onze contractuele relaties. In het tegenovergestelde geval worden ze 1 jaar na de eerste contactname verwijderd.

3.6.2. Cookies

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat door een website opgeslagen wordt in de internetbrowser van uw computer. Deze “cookie” kan bij een later bezoek aan dezelfde site opgehaald worden. De “cookie” kan niet gelezen worden door een andere website dan deze die het bestandje gecreëerd heeft. De site gebruikt de “cookies” voor administratieve doeleinden, om, bijvoorbeeld, uw voorkeuren voor bepaalde types informatie te registreren, waardoor u niet dezelfde gegevens hoeft in te tikken bij elk bezoek aan onze site.

De meeste cookies functioneren slechts tijdens een sessie of bezoek. Geen enkele cookie bevat informatie waardoor u gecontacteerd zou kunnen worden via telefoon, e-mail op post.

De meeste browsers aanvaarden de cookies automatisch. Het is echter mogelijk om de parameters van uw browser in te stellen om een waarschuwing te ontvangen, vooraleer een cookie opgeslagen wordt op uw computer, of om cookies te blokkeren. U kunt meer informatie over het instellen van de parameters van uw browser vinden via zijn knop “Help” of via de volgende links :

Doeleinden
Wij gebruiken cookies om technische redenen en voor informatiestatistieken met betrekking tot de navigatie.

Gegevenscategorieën
Om technische redenen gebruiken wij cookies om :

 • De taal die u gekozen hebt, te onthouden;
 • Onze site te beschermen.

Om statistische redenen, verzamelen de geraadpleegde servers, wanneer de gebruiker toegang naar de website van Quality Partner SA surft, automatisch de volgende gegevens :

 • Het IP-adres dat u wordt toegewezen bij uw verbinding;
 • De datum en het uur van toegang tot de site;
 • De geraadpleegde pagina’s;
 • Het type gebruikte browser;
 • Het platform en/of het op de PC geïnstalleerde besturingssysteem;
 • De zoekmotor alsook de trefwoorden die gebruikt worden om de site terug te vinden.

Duur
Deze informatie wordt enkel bewaard om het aantal bezoekers te meten in de verschillende secties van de site, en om er verbeteringen in aan te brengen.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens door Quality Partner SA

 • Met uw toestemming (rechtsgrond: artikel 6a van de privacy wetgeving) :
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming met het oog op de doeleinden vermeld in artikel 3.3 (als u niet aan Quality Partner SA gebonden bent door een contract) et 3.6.2.
 • In het kader van het uitvoeren van een contract waar Quality Partner SA een partij is, of voor het uitvoeren van uw aanvraag van precontractuele maatregelen (rechtsgrond: artikel 6b van de privacy wetgeving)
  De verwerking van de persoonsgegevens die hierboven vermeld staan, maken het mogelijk om te beantwoorden aan de doeleinden vermeld in de artikels 3.1, 3.2, 3.5 en 3.6.1.
 • Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c van de privacy wetgeving)
  Wij zijn eveneens onderworpen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen die de bewaring en de overdracht van bepaalde persoonsgegevens aan de boekhoudkundige en fiscale administraties opleggen.
 • Ten behoeve van ons gerechtvaardigd belang dat we nastreven als verwerkingsverantwoordelijke (artikel 6f van de privacy wetgeving)
  De verwerking van de persoonsgegevens die hierboven vermeld staan, maakt het mogelijk om te beantwoorden aan de doeleinden in artikels 3.4 en (als u aan Quality Partner SA gebonden bent door een contract) 3.3.
 1. Kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan derden, in voorkomend geval buiten de Europese Unie ?

Uw gegevens worden door Quality Partner SA uitsluitend opgeslagen op servers die zich binnen de EU bevinden.

Ze kunnen meegedeeld worden aan de onderaannemers van Quality Partner SA, in het kader van prestaties die uitsluitend gerealiseerd worden voor rekening van Quality Partner SA (voorbeeld: financiële consulenten, juridische verstrekkers, revisors, computerverstrekkers en andere), en enkel op basis van onze instructies. Deze ontvangers zijn in principe gevestigd in de Europese Unie. Als de gegevens, uitzonderlijk, het voorwerp zouden uitmaken van een overdracht naar een land dat geen adequaat beschermingsniveau biedt, zullen wij ervoor zorgen dat deze overdracht omkaderd wordt door passende garanties. Een kopie van deze passende garanties zouden dan beschikbaar zijn op eenvoudig verzoek.

 1. Hoe beschermt Quality Partner SA uw persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden op vertrouwelijke wijze verwerkt. Quality Partner SA stelt alles in het werk om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van deze gegevens te verzekeren.

 1. Welke zijn uw rechten ? Hoe kunt u ze uitoefenen ?

Informatie
Deze rechten worden uitgeoefend via dit document. Als onder de verwerkte gegevens, gegevens voorkomen uw personeelsleden, garandeert u dat ze kennis kunnen nemen van dit document.

Toegang en rechtzetting
U beschikt over het recht op toegang tot uw gegevens, en om ze desgevallend te laten rechtzetten.

Verzet
U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens die wij uitvoeren op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Uw toestemming intrekken
Als de gegevens verwerkt worden middels uw toestemming, kunt u op ieder ogenblik terugkomen op deze beslissing, zonder de eerdere verwerking in vraag te stellen.

Schrapping
U kunt de schrapping van uw gegevens of de beperking van de verwerking ervan verkrijgen, volgens de voorwaarden voorzien in de artikels 17 en 18 van de Europese verordening met betrekking tot de gegevensbescherming.

Overdraagbaarheid
De gegevens die u ons hebt versterkt, kunnen u meegedeeld worden of overgemaakt worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke in elektronisch formaat.

Om deze rechten uit te oefenen :

U kunt een schriftelijke aanvraag indienen, vergezeld van een bewijs van uw identiteit (recto verso kopie van uw identiteitskaart), aan onze afgevaardigde van de gegevensbescherming, op het volgende adres: info@quality-partner.be.
U kunt ook bezwaar indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit waarvan de contactgegevens opgenomen zijn op de site :https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

 1. Welke zijn uw rechten ? Hoe kunt u ze uitoefenen ?

Als u de informatie vermeld op de site van Quality Partner SA deelt via sociale netwerken, is het mogelijk dat persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina’s op deze site.
Quality Partner SA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de verwerking van gegevens via dit soort media.