News

Retour à la page précédente

Nieuwe Informatie op de FAVV website – 18 januari 2019

Wij maken u hierbij graag attent op nieuwe of geactualiseerde informatie die beschikbaar is op de website van het FAVV.

DIERENARTSEN & VEEHOUDERS

Nieuwe I&R regelgeving voor pluimvee en konijnen

Op 4 juli 2018 is het koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee verschenen. Dit besluit trad in werking op 1 juli 2018.

Aan pluimveehouders werd de nodige tijd gegeven om hun gegevens in SANITEL te laten aanpassen via de erkende verenigingen ARSIA en DGZ en om eventuele keuzes te maken inzake het houden van het pluimvee in meerdere beslagen. De termijn voor het meedelen van de aanpassingen en keuzes verstrijkt op 1 februari 2019.

Hetzelfde geldt voor de houders van konijnen.

Ook na 1 februari 2019 dient een veehouder elke nieuwe keuze of wijziging in het houden van pluimvee of konijnen op zijn bedrijf mee te delen aan de vereniging. De activiteiten die een veehouder uitvoert met pluimvee of konijnen moet op ieder moment overeenstemmen met hetgeen in SANITEL en in zijn beslagfiche vermeld staat.

Stallen en beslagen.

In SANITEL worden per bedrijf geen stallen meer geregistreerd maar enkel nog beslagen. De kleinste eenheid van huisvesting voor een beslag is immers een stal.

Pluimveehouders die verschillende soorten pluimvee houden of verschillende leeftijden opzetten in verschillende stallen of tegelijkertijd pluimvee houden in verschillende houderijsystemen, zijn verplicht om per stal1 een apart beslagnummer aan te vragen. Een uitzondering hierop vormen de bedrijven met geringe capaciteit met gebruikspluimvee.
Pluimveehouders met hetzelfde pluimvee in meerdere stallen hebben de vrije keuze om per stal1 een apart beslagnummer aan te vragen.
Statuten van dierenziekten per beslag

Het toekennen van statuten van dierenziekten en zoönosen gebeurt op beslagniveau.

Indien een onderzoek van dieren of van monsters uit een beslag de aanwezigheid van een gereglementeerde ziekte of een ziekteverwekker bevestigt (vb. Salmonella), worden alle dieren van het beslag beschouwd als zijnde besmet met die vastgestelde ziekteverwekker en worden de maatregelen genomen op niveau van het beslag.

Of de maatregelen ook op de andere beslagen van hetzelfde bedrijf genomen worden, hangt af van de dierziekte die aangetoond werd en wordt bepaald in de betreffende wetgevingen van elke ziekte. Bij uitbraken van Aviaire Influenza of NCD bijvoorbeeld, gelden de maatregelen op alle beslagen (alle stallen) op hetzelfde bedrijf. Bij de vaststelling van Salmonella gelden de maatregelen enkel op de positieve beslagen (desgevallend in meerdere stallen gehuisvest) op hetzelfde bedrijf.

De registratie van verplaatsingen van pluimvee en konijnen

Elke aan- en afvoer van pluimvee en van konijnen naar en uit beslagen dient geregistreerd te worden in SANITEL. Net zoals voor de veehouders dienen de registraties effectief uitgevoerd te worden vanaf 1 februari 2019.

Informatie:

De erkende verenigingen ARSIA en DGZ hebben in de tweede helft van 2018 via diverse kanalen informatie verschaft aan de houders van pluimvee een konijnen en zij hebben de gekende houders actief benaderd om hun gegevens na te kijken en desgevallend te laten bijwerken.

Houders die niet zouden zijn benaderd door ARSIA of DGZ dienen zelf met de vereniging contact op te nemen.

Voor gedetailleerde informatie kan U steeds contact opnemen met:

DGZ-Vlaanderen:
www.dgz.be
E-mail: helpdesk@dgz.be
Tel. 078 05 05 23 - Fax 078 05 23 23

1 : Indien een stal ingedeeld is in verschillende compartimenten, kan per compartiment een beslagnummer toegekend worden. Een compartiment = een ruimte (al dan niet verdeeld in hokken) met hetzelfde omsloten luchtvolume. Compartimenten zijn dus gescheiden van elkaar door volle muren en worden apart geventileerd.

Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV