Activiteiten

Voor de lijst van gecertificeerde biologische operators,
klik hier.

Biologische certificering

Quality Partner is een onafhankelijk certificerings- en inspectieorgaan dat u verschillende diensten kan bieden.

Quality Partner is door de bevoegde instanties erkend voor de certificering van de operatoren die actief zijn in de biologische productiewijze:

 • In België (BE-BIO-03)
 • In het Groothertogdom Luxemburg (LU-BIO-08)

Onze meertalige teams voeren controles uit in alle stadia van de productie, voorbereiding en distributie van de producten afkomstig uit de biologische productie:

 • Producent (met inbegrip van de verwerking van de eigen productie)
 • Bereider (in geval van handelingen van verduurzaming en/of verwerking, evenals de verpakking en/of wijzigingen aan de etikettering)
 • Importeur (invoer van producten van buiten de Europese Unie)
 • Exporteur (export van producten van buiten de Europese Unie)
 • Distributeur
 • Detailhandelaar (verkooppunt)
 • Horeca en grootkeuken

In België en het Groothertogdom Luxemburg verifiëren deze controles de naleving van de wettelijke bepalingen vastgelegd in de Europese verordeningen en regionale besluiten of regelgeving.

Om de grote richtlijnen van de reglementering inzake de biologische landbouw te raadplegen:

Hoeveel kost de certificering voor de biologische productiemethode?

Hoe definieert u uw activiteiten?

Zoals u weet definieert de wetgeving verschillende soorten operatoren.

 • Het is belangrijk de handelingen die u verricht op of met producten afkomstig van de biologische landbouw goed definieert.  Het komt veel voor dat een operator verschillende soorten activiteiten cumuleert.
 • Een Producent: Natuurlijke persoon of rechtspersoon of vereniging van natuurlijke personen die plantaardige en dierlijke producten teelt, oogst en op de markt brengt.
 • Een verwerker: bereider die ingrediënten van agrarische oorsprong koopt en verwerkt en ze op de markt brengt als eindproduct of halfproduct.
 • Een herverpakker (herverpakking): bereider die producten koopt, de verpakking of het etiket ervan wijzigt en de herverpakte en geheretiketeerde producten verkoopt.
 • Een distributeur: een operator die producten koopt en doorverkoopt zonder het product, de etikettering of de verpakking te wijzigen.  Uitsluitend B to B operatie. De producten kunnen in bulk worden aangeboden of voorverpakt zijn.
 • Een verkoper (Detailhandelaar /verkooppunt): operator die producten rechtstreeks aan de consument of eindgebruiker verkoopt.
  • In het Waals gewest en in Brussel wordt een vrijstelling van controle toegekend:
   • aan de verkooppunten van voorverpakte producten op voorwaarde dat de operator in kwestie niet produceert, niet bereidt, niet op andere plaatsen opslaat dan voor zijn verkooppunt, geen biologische producten of omschakelingsproducten naar de biologische landbouw invoert van een derde land, dat hij deze activiteiten niet uitbesteedt aan een derde en dat hij geen producten exporteert gefabriceerd overeenkomstig de productieregels vastgelegd in deze reglementeringen. Deze vrijstelling moet worden aangevraagd bij de bevoegde overheid.
   • aan verkooppunten die voor minder dan 5.000 euro/jaar niet-voorverpakte (bulk) producten kopen, op voorwaarde dat de operator in kwestie niet produceert, niet bereidt, niet op andere plaatsen opslaat dan voor zijn verkooppunt, geen biologische producten of omschakelingsproducten naar de biologische landbouw invoert van een derde land, dat hij deze activiteiten niet uitbesteedt aan een derde en dat hij geen producten exporteert gefabriceerd overeenkomstig de productieregels vastgelegd in deze reglementeringen. Deze vrijstelling moet worden aangevraagd bij de bevoegde overheid.
 • Een exporteur: operator die exporteert buiten het douanegebied van de Europese Gemeenschap.
 • Een importeur: natuurlijke persoon of rechtspersoon van de Europese Gemeenschap die een lot aanbiedt met het oog op het in het vrije verkeer brengen in de Europese Gemeenschap, hetzij persoonlijk, hetzij via tussenkomst van een vertegenwoordiger.
 • Een onderneming in de Horeca of grootkeuken: operator die biologische producten bereidt en verkoopt aan de eindconsument in restaurants, ziekenhuizen, kantines en andere gelijkaardige ondernemingen in de voedingssector, in het verkoop- of leveringspunt aan de eindconsument.

Welk type certificering kiest u?

Als operator kunt u kiezen voor een Biocertificering.U kunt kiezen uit verschillende soorten certificering:

 • uitsluitend volgens Europees lastenboek
 • volgens het Europees lastenboek aangevuld met de vereisten van de particuliere lastenboeken Biogarantie®/Ecogarantie® indien mogelijk

Het Europees lastenboek dekt echter niet alle bedrijfssectoren.  De grootkeukendiensten bijvoorbeeld vallen niet onder de Europese verordening.  In dit soort bijzondere gevallen kunnen de bevoegde overheden een particulier lastenboek erkennen.  Dit is het geval voor het particulier lastenboek Biogarantie®.  Dit is effectief erkend in Wallonië en Brussel voor het verplicht referentiesysteem voor de certificering in de sector “Catering”.   De overheden hebben ook de mogelijkheid voorzien voor de operatoren om het logo Biogarantie® niet te gebruiken in hun communicatie, teneinde bijkomende kosten samenhangend met het gebruik van het merk Biogarantie® te vermijden.

Biogarantie® is het Belgische merk dat de Belgische consument in staat stelt gemakkelijk een product te herkennen dat afkomstig is uit de biologische landbouw. Op dit moment zijn enkel agrarische grondstoffen, voedingsmiddelen en veevoeders opgenomen in de Europese regelgeving betreffende de biologische productie. Het lastenboek Biogarantie© dekt domeinen die nog niet zijn opgenomen in de Europese verordening zoals textiel, grootkeukens, voeding voor huisdieren.

Ecogarantie® is het equivalent van Biogarantie® maar wordt gebruikt voor andere categorieën producten: minerale producten en/of producten afkomstig van de biologische landbouw. Zo vallen cosmetische producten, reinigingsproducten en zeezout onder het toepassingsveld van de Ecogarantie® in afwachting van de officiële Europese normen.

Hoe kan ik een Europees logo gebruiken? Overzicht van de etikettering

Sinds 1 juli 2010 is het biologisch logo van de EU verplicht voor alle voorverpakte en in de Europese Unie geproduceerde biologische voedingsmiddelen.Het is ook mogelijk het logo op vrijwillige basis te gebruiken voor niet voorverpakte biologische producten geproduceerd in de Europese Unie alsook voor elk biologisch product geïmporteerd uit een derde land.

Een voorverpakt voedingsmiddel wordt omschreven als de verkoopeenheid bestemd voor aanbieding in onveranderde vorm aan de eindconsument en grootkeukens, bestaande uit een voedingsmiddel en de verpakking waarin het verpakt is voordat het werd aangeboden voor de verkoop, waarbij deze verpakking het voedingsmiddel geheel of gedeeltelijk kan bedekken, maar op dusdanige wijze dat de inhoud niet kan worden gewijzigd zonder de verpakking te openen of te wijzigen.

Producten met minstens 95% biologische ingrediënten van agrarische oorsprong.

Producten met minder dan 95% biologische ingrediënten.

Producten met als hoofdingrediënt een product van de jacht of de visserij.

Niet-toegestaan gebruik

Het logo van de EU mag niet worden gebruikt op producten:

 • omschakelingsproducten,
 • die minder dan 95% bio-ingrediënten bevatten (de referentie naar het controleorgaan blijft verplicht. De ingrediëntenlijst moet vermelden wat de bio-ingrediënten zijn. De oorsprong van de ingrediënten is optioneel.)
 • waarvan het hoofdingrediënt een product van de visserij of de jacht is, zelfs als alle ingrediënten van agrarische oorsprong bio zijn,
 • die niet onder verordening 834/2007 vallen, zoals producten van de jacht of de visserij zelf, cosmetische producten, reinigingsproducten, textiel, bepaalde voedingssupplementen,
 • waarvoor enkel nationale normen vastgelegd zijn (bijv. producten afgeleid van hertachtigen, struisvogels, konijnen, escargots,…).

Het logo

Het logo kan worden gedownloaded via deze link: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_fr

Referentiekleur

Het logo van de Europese Unie moet conform zijn aan het model vermeld in bijlage XI van Verordening 271/2010.

De referentiekleur van het logo is groen Pantone nr. 376 en groen [50% cyaan + 100% geel], in geval van vierkleurendruk.

Hieronder vindt u enkele bijzondere gevallen:

Het logo kan worden gebruikt in zwart-wit maar enkel wanneer het niet mogelijk is om het in kleur toe te passen.

 • Als de achtergrondkleur van de verpakking of het etiket donker is, kunnen de symbolen in negatiefdruk worden weergegeven met gebruikmaking van de achtergrondkleur van de verpakking of het etiket.
 • In bepaalde gevallen kan het logo, wanneer de vermeldingen op de verpakking in één enkele kleur worden afgedrukt, worden gereproduceerd in dezelfde kleur.
 • Wanneer het logo wordt geassocieerd met nationale logo’s die een andere kleur groen gebruiken dan de referentiekleur, mag het logo worden gereproduceerd in dezelfde groene kleur.

Minimumafmeting

 • Het logo moet een minimumhoogte hebben van 9 mm en een minimumbreedte van 13,5 mm;
 • de verhouding tussen de hoogte en de breedte moet altijd 1/1,5 zijn.
 • In geval van een zeer kleine verpakking, kan de minimumhoogte teruggebracht worden tot 6 mm.

Reclame

Het logo mag worden gebruikt voor de presentatie en reclame voor de producten overeenkomstig de reglementering. Als het een verwerkt levensmiddel betreft, blijft het gebruik beperkt tot de categorie > 95%.

Associatie met andere labels zoals Biogarantie®

Het logo van de Europese Unie kan worden geassocieerd met grafische of tekstuele elementen die verwijzen naar de biologische landbouw, voor zover zij de aard van het logo en de verplichte vermeldingen (code van het controleorgaan en plaats van oorsprong) niet wijzigen of veranderen.

De aanduiding van de oorsprong

Wanneer het logo van de EU wordt gebruikt, moet een aanduiding van de oorsprong vermeld zijn op de verpakking in hetzelfde gezichtsveld als het logo (direct onder de verwijzing naar het controleorgaan). Met oorsprong wordt bedoeld de plaats waar de grondstoffen geproduceerd zijn. Deze aanduiding neemt een van de volgende vormen aan:

 • EU-Landbouw: wanneer minstens 98% van het gewicht van de agrarische grondstoffen is geproduceerd in de Europese Unie
 • Niet-EU Landbouw: wanneer minstens 98% van het gewicht van de agrarische grondstoffen is geproduceerd buiten de Europese Unie
 • EU/niet-EU Landbouw: wanneer een deel (>2%) van de agrarische grondstoffen is geproduceerd in de Europese Unie en een deel (>2%) in een derde land.

De aanduiding “EU” of “niet-EU” mag enkel worden vervangen of aangevuld door de naam van een land indien de totaliteit van de agrarische grondstoffen waaruit het product is samengesteld is geproduceerd in dat land, wat bijvoorbeeld kan geven “België Landbouw”, “EU-Landbouw België”, “Niet-EU-Landbouw Costa Rica”,…

Indien de ingrediëntenlijst in 3 talen is, moet de oorsprong van de ingrediënten in 3 talen vermeld zijn.

De code van de certificeringsinstelling

Dit betreft de code van het controleorgaan waaraan de operator is onderworpen die de laatste productie- of bereidingshandeling heeft uitgevoerd.

Voorbeeld: Quality Partner: code BE-BIO-03

Plaatsing van deze aanduidingen op de verpakking

Het logo, het nummer van de controleinstelling en de aanduiding van de oorsprong worden op zichtbare wijze op een zichtbare plaats vermeld, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar.

Het codenummer staat in hetzelfde gezichtsveld als het logo van de EU wanneer dit wordt gebruikt in de etikettering.

De aanduiding van de oorsprong staat direct onder het codenummer. Deze aanduiding van oorsprong mag niet worden afgebeeld in een kleur, formaat en lettertype die opvallender zijn dan de verkoopbenaming van het product.

Kennisgeving en eerste controle: Hoe verloopt dit?

De operator die de biologische productie start moet het meldingsformulier en het samenwerkingscontract invullen en deze terugsturen naar Quality Partner per mail of post teneinde zich ertoe te verbinden de reglementering te respecteren en geregistreerd te zijn als operator onder toezicht.Een model van het meldingsformulier (producenten) of (Bereiders, distributeurs, …) en het contract is hier beschikbaar.

Het is belangrijk op te merken dat alle operatoren gehouden zijn vervolgens elke verandering in de doorgegeven gegevens in deze kennisgeving te melden. (zie minimale wijzigingen waarover Quality Partner moet worden ingelicht).

In het geval dat de aanvrager al een contract heeft met een ander, derde orgaan, geaccrediteerd en erkend voor de controle van de bio-productiemethode, is de operator gehouden zich van zijn verbintenissen te bevrijden. De deelnemer is contractueel verplicht om eventuele nog geldende sancties door te geven aan het nieuwe controleorgaan. Tegelijkertijd geeft het eerste controleorgaan, ingeval een operator verandert van controleorgaan, onmiddellijk alle gegevens die nodig zijn voor de continuïteit van de controleactiviteiten betreffende deze operator, door aan het volgende controleorgaan.

Wanneer wij uw documenten hebben ontvangen neemt een inspecteur met ervaring in de sector van uw bedrijf contact met u op (in het geval van een aangekondigde audit) om een afspraak vast te leggen voor uw eerste audit. Deze afspraak, in het geval van een eerste audit (erkenningsaudit), moet vastgelegd worden binnen de 30 dagen (60 dagen in het Vlaams Gewest) volgend op de ontvangst van het meldingsformulier.

Minimumwijzigingen waarover Quality Partner moet worden ingelicht

Elke wijziging ten opzichte van het meldingsformulier activiteiten ingediend bij Quality Partner moet zo snel mogelijk worden doorgegeven via het meldingsformulier activiteiten. Het betreft onder meer:

 • Voor de producenten
  • wijziging van de opslag-, productie en/of oogstplaatsen, verwerkings- en/of verpakkingsplaatsen.
  • vergroting of verkleining van de oppervlakten.
 • Voor de bereiders
  • elke wijziging aan de installaties (met inbegrip van eventuele nieuwe sites) gebruikt voor de verwerking, verpakking en opslag van de landbouwproducten vóór en na de verrichtingen.
  • Elk nieuw product (wanneer het gaat om een nieuw proces, (een) nieuw(e) recept(en), een nieuwe werkplaats of een nieuw procedé).
  • elke nieuwe etikettering en/of wijziging van de etikettering (documenten, etiketten of verpakkingen) met een verwijzing naar de biologische productiemethode.
 • Voor de importeurs
  • elke wijziging betreffende de bedrijfsruimtes van de importeur en zijn importactiviteiten en andere installaties die de importeur gebruikt voor de opslag van geïmporteerde producten.
 • Voor de detailhandelaars
  • bijwerken van de lijst met verhandelde producten.

De omschakelingsregels (producenten)

Deze periode is enkel van toepassing op producenten.De omschakeling is een overgangsperiode waarin de operator het certificeringsproces van de producten start als zijnde producten afkomstig van de biologische productiewijze.

De omschakelingsperiode gaat in bij ontvangst van het meldingsformulier en het contract door het controleorgaan.

Tijdens de omschakelingsperiode moet de activiteit worden gemeld, de percelen en het vee worden gecontroleerd. Met andere woorden, zodra de melding een feit is, moet de reglementering inzake bio-productie worden gevolgd en toegepast.

Dit houdt in dat gedurende deze periode alle productievoorwaarden zullen moeten worden gerespecteerd, zonder dat het product op de markt kan worden gebracht als bio.

De standaard omschakelingsperiode is 24 maanden. Voor blijvende gewassen is dit 36 maanden.

Plantaardige producten die worden geoogst 12 maanden na de melding kunnen worden verkocht met de vermelding “geproduceerd tijdens omschakeling naar biologische landbouw”. Aan het einde van de omschakelingsperiode, en indien zich geen belemmeringen voordoen voor de certificering, kunnen de producten worden verkocht met de vermelding “biologische producten”.

Men mag niet uit het oog verliezen dat het de grond is die wordt gecertificeerd … dus om een oogst van eenjarige gewassen te kunnen certificeren als « bio », moet het inzaaien al op bio-gecertificeerde grond zijn gebeurd.

Het verloop van de audits

Er bestaan verschillende soorten audits:

 • Erkenningscontrole (eerste controle)
 • Jaarlijkse fysieke hoofdcontrole
 • Bijkomende controle
 • Verscherpte controle (toepassing sanctietabel)
 • Steekproefcontrole (risicoanalyse)

In alle gevallen stelt de inspecteur aan de bedrijfsverantwoordelijke alle vragen van de audit-checklist die op hem van toepassing zijn en controleert hij de antwoorden die hem zijn geleverd in de documenten en registraties in het bezit van de deelnemer

In geval van een verscherpte controle of administratieve controle worden enkel de punten waarop de operator niet conform was herbeoordeeld.

De inspecteur vult de checklist in overeenkomstig de interne procedure van Quality Partner. U wordt geïnformeerd over eventuele non-conformiteiten via een samenvatting van non-conformiteiten ingevuld in twee exemplaren, ondertekend door de inspecteur en de operator aan het einde van de audit, en desgevallend, over de sanctie die u wordt opgelegd, vastgesteld in functie van de aard van het probleem en op basis van de geldende reglementering.

De audit bestaat uit 3 hoofdluiken:

 • Visuele inspectie: dit deel van de inspectie stelt de inspecteur in staat de conformiteit van de infrastructuur en de werkmethodes te beoordelen. De inspecteur zal dit bezoek doen in gezelschap van de operator, in naleving van de hygiëneregels van de onderneming.
 • Administratieve en documentaire inspectie: De inspecteur controleert de conformiteit van het administratieve beheer van de onderneming en de conformiteit van de documentatie met betrekking tot de biologische productiewijze. Zo is bijvoorbeeld de volgende documentatie vereist: Plantaardige productie: teeltboek, erkenning van leveranciers, klachtenregister, staat van de voorraden. Dierlijke productie: veeboek, erkenning van leveranciers, klachtenregister, transactiefiche dieren, informatie betreffende het pilotheeksysteem (haarstalen).
 • Monstername: afhankelijk van het type controle worden monsters genomen om analyses uit te voeren. Aan de hand van deze analyses kan worden gecontroleerd op de aanwezigheid van residuen, de traceerbaarheid van runderen,…

De steekproeven zijn onverwachte controles. Dit betekent dat uw onderneming te allen tijde bezoek kan krijgen van een inspecteur.

Beslissing van certificering

De beslissing van certificering wordt genomen door onze certificeringsraad op basis van een grondige analyse van uw volledige auditdossier en op advies van de auditeur. Wanneer uw certificering wordt toegekend wordt een conformiteitscertificaat afgegeven. In geval u het niet eens bent met de beslissing van certificering, kan deze worden aangevochten via de betwistingsprocedure, verhaal en beroep.

Sanctietabel

Elke bij een audit vastgestelde non-conformiteit wordt beoordeeld en kan gekoppeld worden aan een sanctie.

Opmerkingen

 • Gewone opmerking: De gewone opmerking wordt gebruikt voor kleine onregelmatigheden of voor duidelijk onvrijwillige gebreken door de operator.
 • Vraag om verbetering: Bij de vraag om verbetering wordt aangegeven welke onregelmatigheid er is vastgesteld, welke verbetering er wordt verwacht en binnen welke termijn.

Waarschuwing

 • De waarschuwing De waarschuwing wordt aangevuld met de vermelding van de sanctie die zal worden toegepast indien de operator er geen rekening mee houdt. Op een vraag om verbetering die niet binnen de gestelde termijn in acht wordt genomen volgt altijd een waarschuwing.

Verscherpte controle

 • een waarschuwing wordt systematisch gevolgd door een verscherpte controle; de kosten voor verscherpte controle worden gedragen door de operator.

Declasseringen en schorsingen

 • Declassering van een perceel gegeven voor een bepaalde duur.
 • Declassering van een lot: Definitieve declassering van een bepaald deel van de productie.
 • Schorsing product: verbod voor een bepaalde duur aan de operator opgelegd om een bepaald soort producten met verwijzing naar de biologische productiemethode op de markt te brengen.
 • Totale schorsing: verbod voor een bepaalde duur aan de operator opgelegd om alle producten met verwijzing naar de biologische productiemethode op de markt te brengen.

Meer informaties nodig ?

www.bioforumvlaanderen.be
www.biowallonie.com

Voor bijkomende informatie of prijsaanvragen kan u contact opnemen via ons online formulier.